Cena: 1 000,00 Kč
foto
Zboží na objednávku

Nákupní řád

Nákupní Å™ád 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující uÄ?inÄ›ním objednávky závaznÄ› stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky Prodávajícího. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se Å™ídí tÄ›mito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obÄ› strany závazné. Prodávající si vyhrazuje zmÄ›nu ceny,  v takovém pÅ™ípadÄ› bude Kupujícího pÅ™edem  informovat. 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOÅ½Í A SLUŽEB

Objednávky je možné vytvoÅ™it i pomocí telefonu, Ä?i e-mailu. Náklady vzniklé kupujícímu pÅ™i použití komunikaÄ?ních prostÅ™edků na dálku v souvislosti s uzavÅ™ením kupní smlouvy (náklady na internetové pÅ™ipojení, na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

PÅ™edmÄ›tem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. RozmÄ›ry, váha a ostatní údaje uvedené na našich stránkách,v katalozích, prospektech a jiných materiálech jsou údaji nezávaznými.
Podmínkou pro naplnÄ›ní platnosti elektronické objednávky je vyplnÄ›ní veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláÅ™i. Objednávka je aktem směřujícím k uzavÅ™ením kupní smlouvy k jejímuž uzavÅ™ení dojde potvrzením objednávky Prodávajícím.

PÅ™i odeslání objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami a s uchováním Vašich osobních údajů pro úÄ?ely evidence zákazníku.


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

  momentálnÄ› skladem, budeme Vás rovněž kontaktovat.

4) Odstoupení od smlouvy

 bude mu vrácena kupní cena:

- zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpÄ›t musí být zabaleno v původním obalu

- nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (vÄ?etnÄ› pÅ™íslušenství, záruÄ?ního listu, návodu atd.), nejlépe nerozbalené.

- musí být odesláno s kopií dokladu o koupi

Náklady na pÅ™epravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

V pÅ™ípadÄ› nesplnÄ›ní nÄ›které z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotÅ™ebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpÄ›t.

Pokud spotÅ™ebitel u dodaného výrobku poruší originální obal,replica uhren nebo výrobek použije, není možné takové zboží dodavateli vrátit - dodavatel z hygienických a bezpeÄ?nostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.

však nevrací. Vrácení zboží není možné zasílat na dobírku.

Dodavatel je zároveň povinen (par.53 odst.10 obch.zák.) vrátit spotÅ™ebiteli zaplacené finanÄ?ní Ä?ástky nejpozdÄ›ji do 30 dnů od odstoupení.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotÅ™ebního zboží, u kterého spotÅ™ebitel porušil originální obal nebo které je už nÄ›jakým způsobem použito

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 ObÄ?anského zákoníku

§ 616 Shoda s kupní smlouvou

(1)Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná vÄ›c je pÅ™i pÅ™evzetí kupujícím ve shodÄ› s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná vÄ›c má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základÄ› jimi provádÄ›né reklamy oÄ?ekávané, popÅ™ípadÄ› jakost a užitné vlastnosti pro vÄ›c takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních pÅ™edpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míÅ™e nebo hmotnosti a odpovídá úÄ?elu, který prodávající pro použití vÄ›ci uvádí nebo pro který se vÄ›c obvykle používá. U potravin musí být vyznaÄ?eno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. PÅ™ipouští-li to povaha vÄ›ci, má kupující právo, aby byla vÄ›c pÅ™ed ním pÅ™ekontrolována nebo aby její Ä?innost mu byla pÅ™edvedena.

(3) V pÅ™ípadÄ›, že vÄ›c pÅ™i pÅ™evzetí kupujícím není ve shodÄ› s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatnÄ› a bez zbyteÄ?ného odkladu vÄ›c uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvÄ›, a to podle požadavku kupujícího buÄ? výmÄ›nou vÄ›ci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat pÅ™iměřenou slevu z ceny vÄ›ci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující pÅ™ed pÅ™evzetím vÄ›ci o rozporu s kupní smlouvou vÄ›dÄ›l nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví bÄ›hem šesti mÄ›síců ode dne pÅ™evzetí vÄ›ci, se považuje za rozpor existující již pÅ™i jejím pÅ™evzetí, pokud to neodporuje povaze vÄ›ci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná vÄ›c je pÅ™i pÅ™evzetí kupujícím ve shodÄ› s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V pÅ™ípadÄ› rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit.Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatnÄ› a bez zbyteÄ?ného odkladu vÄ›c uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvÄ›, a to podle požadavku kupujícího buÄ? výmÄ›nou vÄ›ci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat pÅ™iměřenou slevu z ceny vÄ›ci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující pÅ™ed pÅ™evzetím vÄ›ci o rozporu s kupní smlouvou vÄ›dÄ›l nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

5) POŠTOVNÉ A BALNÉ

 

 Zboží zasíláme ÄŒeskou poštou viz.(nákupní Å™ád) nebo je možné si jej vyzvednout v naší kamenné prodejnÄ› v obci Boleradice. Zboží odesíláme obvykle do jednoho dne od doruÄ?ení objednávky. Pokud není zboží na skladÄ› odesíláme jej do 3 až 5 dní. O datu expedice zákazníka informujeme emailem. 

Nabízíme také možnost rozvozu zboží až k Vám domů.


 

hmotnost zásilky  způsob úhrady poštovné
do 30 Kg plaba pÅ™edem na úÄ?et od 105 KÄ?
  dobírka 30 KÄ?
nad 30 Kg

dle aktuální sazby  ÄŒeské pošty

 

 

Poštovné dle váhy   ( Balík do ruky)                       0 - 2,5kg  175,-

2,5 - 7,5kg  175,-

7,5 - 12kg   175,-

 12 - 15kg   185,-

  15 - 30kg   185,- 

Balík do Ruky nad 30 kg dle aktuální sazby ÄŒeské pošty.

   Dobírka 30,-  

Balné neúÄ?tujeme!

Ceny jsou uvedeny za " Balík do ruky".

 

 

 


V pÅ™ípadÄ› platby pÅ™evodem expedujeme zásilku až po pÅ™ipsání Ä?ástky na úÄ?et:

ÄŒíslo úÄ?tu - 1016063238/6100  - Equabank

Podle Ä?asových možností  nabízíme také rozvoz zboží.  Info na Tel : 724/879429

Veškeré zboží je možné si vyzvednout na naší kamenné prodejnÄ› v obci Boleradice.

 

6) DODACÍ LHÅ®TA

Pokud je objednané zboží skladem, expedujeme jej obykle do druhého pracovního dne. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e nÄ›které zboží není skladem, budeme Vás neprodlenÄ› kontaktovat abychom upÅ™esnili další postup.

7) VÝMÄšNA ZBOŽÍ

 Nevyměňujeme otevÅ™ené kosmetické produkty a produkty u kterých není možná výmÄ›na z hygienického hlediska.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

 ZáruÄ?ní lhůta zaÄ?íná běžet pÅ™evzetím vÄ›ci kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 mÄ›síců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním;
b) nesprávným použitím výrobku;
c) nesprávným skladováním.

PÅ™ípadné reklamace vyÅ™ídíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním Å™ádem. Kupující je povinen zboží po jeho pÅ™evzetí prohlédnout tak, aby zjistil pÅ™ípadné vady a poškození. PÅ™ípadné vady je kupující povinen neprodlenÄ› hlásit naší firmÄ›.Za vady vzniklé pÅ™epravcem neruÄ?íme.

9) Ochrana osobních údajů

 Å¾e neposkytujeme tyto údaje tÅ™etí stranÄ›.( vyjma pÅ™edání kontaktů pÅ™epravní službÄ›).Osobní údaje jsou používány pouze pro komunikaci se zákazníkem a pro zaslání objednaného zboží. Zákazník může písemnÄ› zažádat o odstranÄ›ní údajů z databáze spoleÄ?nosti.

 

 Včelařský obchod Havránek, Boleradice 10 | Tel: 724 879 429 | info@vcelarskeveci.cz
Created by obsah.info 2012